Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
Regulamin
obrazek

REGULAMIN PORTALU NASZAWIOSKA.PL

 

I WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA Z PORTALU

Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu w procesie Rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy.

 

II WYJAŚNIENIA TERMINÓW

 1. Usługodawca – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin, KRS 0000039470, NIP: 6652227052
 2. Portal – serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://www.naszawioska.pl
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę;
 4. Strony – Usługobiorca i Usługodawca;
 5. Rejestracja – założenie dla Usługobiorcy konta użytkownika Portalu po uprzedniej akceptacji Regulaminu;
 6. Nazwa użytkownika – nazwa Usługobiorcy uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo celem identyfikacji przy logowaniu do Portalu;
 7. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Usługobiorca dobrowolnie umieszcza w Portalu;
 8. Profil – udostępnione przez Usługodawcę Usługobiorcy miejsce na serwerze, na które Usługobiorca wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Profilu. W zakresie Profilu Usługobiorca, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej);
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą rejestracji w Portalu;
 10. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego określone w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu NaszaWioska.
 12. Usługi - wszelkie świadczenia Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności usługa Profil, Katalog firm, Ankieta, Newsletter, Koszyk wiejski, Prognoza pogody, Wyznaczenia trasy. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez UsługodawcęUsług na Profilu Usługobiorcy oraz ich komunikowanie za pomocą usługi Newsletter;


III PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług oferowanych przez Portal na warunkach określonych szczegółowo w opisie danej Usługi;
 2. Usługi wykonywane będą po Rejestracji użytkownika na Portalu
 3. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie nazwą użytkownika oraz hasłem logowania do Portalu.
 4. Usługobiorca nie może umieszczać w Portalu treści lub materiałów stanowiących informację handlową, treści nieadekwatnych do społecznego profilu Portalu, treści naruszających dobra osobiste innych osób, ani jakichkolwiek innych treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 5. Usługobiorca jest obowiązany przestrzegać powszechnie akceptowane standardy moralne i etyczne dyskursu publicznego w treści i formie swych wypowiedzi, opinii, poglądów etc. zamieszczanych w Portalu.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić Rejestracji i zawarcia Umowy o świadczenie usług
 7. w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są niekompletne, nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności, lub są niezgodne z Regulaminem.
 8. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, Usługodawca ma prawo zablokować, zawiesić lub usunąć konto użytkownika Portalu, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do złożenia wyjaśnień i niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych przez Usługobiorców w Portalu,  w tym za prawdziwość i rzetelność podanych danych osobowych.
 10. Założenie Profilu na Portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zamieszczanie na nim przez Usługodawcę informacji handlowej od Usługodawcy i osób trzecich.
 11. Rejestracja w Portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej od Usługodawcy i osób trzecich na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji. Usługobiorca może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pomocą odpowiedniego linku w treści wiadomości zawierającej informację handlową.

 

IV WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

 

V WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. 1) Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:  

                a. Komputer osobisty połączony z siecią Internet,
                b. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 9 i wyższych lub Opera w wersjach 10.x i wyższych lub Firefox w wersjach 30 i wyższych
                c. Przeglądarka powinna akceptować "cookies".

      2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem.

 

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług posługując się formularzem kontaktowym dostępnym w Portalu w zakładce Kontakt.
 2. reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7  dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 3. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

VII ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana jest z chwilą dokonania Rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron.
 5. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:

           a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu;
           b) umieszczania przez Usługobiorcę w Portalu treści lub materiałów stanowiących informację handlową, treści nieadekwatnych do wyborczego profilu Portalu, treści 

              naruszających dobra osobiste innych osób, ani jakichkolwiek innych treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, naruszających powszechnie akceptowane standardy 

              moralne i etyczne dyskursu publicznego w treści i formie swych wypowiedzi, opinii, poglądów etc. zamieszczanych w Portalu.
           c) wykorzystywania przez Usługobiorcę Portalu niezgodnie ze jego przeznaczeniem.

       6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po    

          usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w procesie Rejestracji.
 4. Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał właściwy Sąd powszechny, chyba że Strony postanowią inaczej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wykorzystując w tym celu dane osobowe udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: 3.1. - nazwisko i imiona,
  3.2. - adres podmiotu
  3.3. - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres podmiotu,
  3.4. - adres poczty elektronicznej,
  3.5. - numer telefonu,
 4. W zależności od rodzaju świadczonych Usług, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług.
 5. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
 6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 7. Usługobiorca ma prawo do  wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Zbiór danych osobowych został zgłoszony przez Usługodawcę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 9. Serwis używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści Portalu.
 10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.